Friday, December 30, 2011

کافکا

نوشتن،بیرون پریدن از صف مردگان است
کافکا
زنده بودن،خوب است.سبک ات میکند.حتی اگر مخاطب نداشته باشی
من

No comments:

Post a Comment