Thursday, March 29, 2012

Sentinels

امروز باز رفتار سودجویانه کارمندی یه ساده لوحی به صورت ام سیلی زد و کمی عصبانی شدم و بیشتر دلسوزی کردم.از همان هایی که دائما در حال چک کردن دور و برشان اند با شاخکهای مشمئز کننده شان تا خدای ناکرده موردی، غذای مجانی ای،سودی،تو جایی فرو کردنی را از دست ندهند.با این حس خود ارضایی میکنند و با فهمیدن از دست دادن یکی از اینها ، کمربندهایشان را سفت میکنند و بخود قول میدهند که از این به بعد بیشتر دقت کنند.


No comments:

Post a Comment