Saturday, September 2, 2017

این روزها زیاد می خوانم. امروز خواندم:
«ته چاه آسمان، آنجا که خورشید بود و حالا نبود، جای گردی خورشید، گردی جیوه‌ای ماه نشسته بود، نه همان اندازه، کمی کوچک‌تر و خنک‌تر.»
آدوری ها - ع چنگیزی

بیست و چهار فریم - کیارستمی

No comments:

Post a Comment